Skip to content

Onze voorwaarden

1. Definities

1. Met een hoofdletter geschreven begrippen hebben, zowel in enkelvoud als meervoud, de betekenis zoals in dit artikel vermeld:
a. MindSign: MindSign B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84661550.
b. Opdrachtgever: degene die MindSign opdracht een overeenkomst aangaat met MindSign.
c. Partijen: MindSign en Opdrachtgever gezamenlijk.
d. Overeenkomst: de overeenkomst c.q. opdracht op basis waarvan MindSign Werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht.

2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen MindSign en Opdrachtgever, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, en zijn een onverbrekelijk onderdeel van die Overeenkomst. Deze voorwaarden zijn in de mannelijke vorm enkelvoud geschreven, maar kunnen onverlet voor de vrouwelijke of meervoudsvorm doorgaan.
2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden of leveringen die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
3. De toepasselijkheid van (eventuele) voorwaarden van Opdrachtgever wordt door MindSign uitdrukkelijk verworpen en zijn dus niet van toepassing, tenzij MindSign schriftelijk anders heeft aangegeven.

3. Uitvoering Overeenkomst

1. MindSign verbindt zich iedere opdracht/Overeenkomst naar beste vermogen, inzet en kennis uit te voeren op basis van een inspanningsverplichting.
2. MindSign verbindt zich Opdrachtgever op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen van buiten af, mits het niet in strijd is met andermans privacyrechten.
3. Van relevante correspondentie zal MindSign aan Opdrachtgever kopieën verstrekken.
4. MindSign is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst of de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen.

4. Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens en/of informatie, die MindSign aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de Overeenkomst en/of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat MindSign die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de Overeenkomst, ter beschikking te stellen en bovendien zo tijdig dat MindSign de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren.
2. Als zich feiten of omstandigheden voordoen waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang (kunnen) zijn, dan stelt Opdrachtgever MindSign onmiddellijk van die feiten en omstandigheden op de hoogte.
3. Als Opdrachtgever tekortschiet in de naleving van de in de onder punt a en/of b genoemde verplichtingen dan is MindSign gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Daarnaast is Opdrachtgever in dat geval verplicht om de daaruit voor MindSign voortvloeiende extra kosten, werkzaamheden of andere schade aan MindSign te vergoeden.

5. Advisering

1. De doorlooptijd van het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van advisering is afhankelijk van meerdere factoren en omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend de kwaliteit van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie en de medewerking van Opdrachtgever dan wel diens medewerkers of andere relevante derden.
2. Het gevolg van het gebruik van het advies(rapport) van MindSign, in de breedste zin des woords, door Opdrachtgever is steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever. Onverminderd de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs door MindSign ligt de bewijslast, inhoudende dat de (wijze van) advies niet zou voldoen aan hetgeen in redelijkheid mag worden verwacht dan wel schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam soortgelijk bedrijf mag worden verwacht, geheel bij Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever is niet gerechtigd om op enigerlei wijze de werkwijze, de methoden en technieken van MindSign en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van MindSign op enigerlei wijze openbaar maken dan wel (inzage) te verstrekken in, behoudens voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van MindSign.

6. Trainingen en workshops

1. Voor een training of workshop afgegeven prijzen zijn gebaseerd op het door Opdrachtgever aangegeven aantal deelnemers. Als blijkt dat meer deelnemers deelnemen aan de training of workshop, dan zal MindSign de opgegeven prijzen aanpassen naar het daadwerkelijke aantal deelnemers. Als blijkt dat minder dan het aantal opgegeven deelnemers deelnemen aan de training of workshop, dan al de vergoeding voor de training of workshop hetzelfde blijven en derhalve niet worden verlaagd.
2. MindSign staat niet in voor het daadwerkelijk in de praktijk brengen van de vergaarde kennis en is hiervoor niet aansprakelijk.
3. MindSign is gerechtigd om (tussentijds) een deelnemer te weigeren aan deelname van een training of workshop als de betreffende deelnemer zich zodanig gedraagt dat de orde en de rust van de training of workshop wordt verstoord. MindSign is alsdan niet gehouden tot betaling van een schadevergoeding aan de deelnemer.
4. MindSign is gerechtig om de planning, plaats of tijdstip van een training of workshop (tussentijds) te wijzigen.
5. Annulering of tussentijdse beëindiging van een training of workshop Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering van de training of workshop door Opdrachtgever worden de volgende kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Indien de annulering plaatsvindt:
a. tot 30 dagen voor de startdatum van de training of workshop, dan zullen er door MindSign geen kosten voor de annulering in rekening worden gebracht;
b. minder dan 30 dagen voorafgaand aan de startdatum van de training of workshop, dan is Opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen prijs voor de training of workshop aan MindSign te voldoen;
c. 14 dagen of minder voorafgaand aan de startdatum van de training of workshop, dan is Opdrachtgever verplicht om 100% van de overeengekomen vergoeding voor de training of workshop aan MindSign te voldoen.
6. Bij tussentijdse beëindiging van een training of workshop door Opdrachtgever is Opdrachtgever de volledige overeenkomen vergoeding voor de training of workshop aan MindSign verschuldigd.

7. Geheimhouding

1. Het is Partijen niet toegestaan om vertrouwelijke informatie die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor Partijen een geheimhoudingsplicht.
2. Die in lid 1 van dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover de verstrekkende partij aan de ontvangende partij uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van de Overeenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken
3. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

8. Tarief

1. Opdrachtgever is aan MindSign een vergoeding verschuldigd conform de gemaakte afspraken in de offerte of Overeenkomst.
2. Voor afspraken – anders dan een training of workshop zoals bedoeld in artikel 6 – die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd wordt een bedrag van € 75,00 exclusief btw in rekening gebracht.
3. MindSign heeft het recht de tussen partijen overeengekomen tarieven jaarlijks met ingang van een nieuw kalenderjaar aan te passen.
4. Elk in gang gezet hersteltraject wordt volledig in rekening gebracht, ook als het hersteltraject niet is afgemaakt door Opdrachtgever dan wel diens medewerker.

9. Betaling

1. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Als Opdrachtgever niet tijdig en/of niet volledig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is Opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen die MindSign op Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling hierover. Alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten die MindSign in dat geval maakt, komen voor rekening van Opdrachtgever. Het gaat hier om 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,-. Daarnaast is Opdrachtgever in geval van verzuim een rente van 1% per maand aan MindSign verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand geldt.
3. MindSign is gerechtigd om voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst/opdracht een voorschot te verlangen. Zolang Opdrachtgever de voorschotnota niet tijdig en/of niet volledig heeft voldaan, heeft Mindsign het recht om de uitvoering van de overeenkomst/opdracht op te schorten en/of de daaruit voortvloeide extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

10. Opschorting en ontbinding

1. MindSign heeft – naast haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting – het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, als een van de volgende gebeurtenissen intreedt:
1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
2. MindSign na het sluiten van de overeenkomst informatie ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
3. een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance door Opdrachtgever is ingediend;
4. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een verzoek tot faillietverklaring is ingediend;
5. ten laste van Opdrachtgever beslag is gelegd;
6. een tot ontbinding en/of liquidatie van de Klant strekkend besluit tot stand is gekomen;
Opdrachtgever is verplicht om MindSign onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van één van de hiervoor bedoelde gebeurtenissen.

2. Als MindSign gebruik maakt van haar ontbindings- of opschortingsbevoegdheid, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en geleden schade voor rekening van Opdrachtgever en zijn alle vorderingen van MindSign direct opeisbaar.
3. Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of gehele of gedeeltelijke opschorting van zijn (betalings-)verplichtingen.

11. Persoonsgegevens

1. Zowel MindSign als Opdrachtgever zijn verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). MindSign verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in haar privacyverklaring, die is te vinden op https://www.mindsign.nl/privacyverklaring/.
2. Opdrachtgever dient bij de verstrekking van persoonsgegevens de gegevens die MindSign niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de gegevens op een veilige wijze aan MindSign over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor MindSign om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.
3. MindSign heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens.
4. Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens door MindSign in het kader van de Overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van een betrokkene. Daarnaast is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de naleving van alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, in het bijzonder maar niet beperkt tot de AVG.
5. Opdrachtgever is verplicht om er voor te zorgen dat er een rechtsgeldige grondslag bestaat voor het verwerken van persoonsgegevens van een betrokkene door MindSign. In het geval MindSign in dat kader bijzondere persoonsgegevens van een betrokkene dient te verwerken, garandeert Opdrachtgever dat de betrokkene aan Opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van diens bijzondere persoonsgegevens door MindSign en door MindSign ingeschakelde derden.
6. Indien er een datalek plaatsvindt waarbij persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst betrokken zijn, zal MindSign Opdrachtgever informeren nadat zij heeft kennisgenomen van het datalek. In dat geval zal MindSign, indien nodig, zelfstandig een melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij ernstige datalekken zullen Partijen overleggen wie de eventuele betrokkene(n) informeert over het datalek.
7. MindSign is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Opdrachtgever niet naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Opdrachtgever vrijwaart MindSign voor aanspraken van derden op grond van dergelijke schade. De vrijwaring geldt ook voor de kosten die MindSign in verband met die aanspraken heeft moeten maken, daaronder begrepen de juridische kosten van (gerechtelijke) procedures en de kosten van eventuele boetes die aan MindSign worden opgelegd.

12. Intellectuele eigendomsrechten

1. MindSign is rechthebbende op rechten van intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van adviezen, trainingsmateriaal, omschrijvingen, e.d.
2. Opdrachtgever zal – zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst – geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van MindSign, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in lid 1 van dit artikel bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en wetgeving.
3. MindSign heeft het recht de door de uitvoering van de Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Aansprakelijkheid

1. MindSign is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van MindSign gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van MindSign.
2. MindSign is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. De aansprakelijkheid van MindSign voor tijdens het uitoefenen van de Overeenkomst/opdracht gemaakte beroepsfouten is beperkt tot de directe schade en tot maximaal het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.. Als – om welke reden dan ook – geen of slechts gedeeltelijk uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de overeenkomst/opdracht, althans voor dat gedeelde van de overeenkomst/opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart na één jaar en vervalt uiterlijk drie jaren na de dag waarop Opdrachtgever zowel met de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

14. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst
of deze voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar MindSign gevestigd is.

Kom in contact met onze specialisten

Ontdek hoe MindSign jouw organisatie kan ondersteunen om mentale gezondheid op de kaart te zetten. Neem vandaag nog contact met ons op over de strategische oplossingen die we kunnen bieden. Samen creeëren we een gezondere en productievere werkomgeving.