Onze voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen MindSign, en/of de persoon die de hulp verleent, verder genoemd de behandelaar en zijn cliënt(en) en zijn een onverbrekelijk onderdeel van die overeenkomst. Deze voorwaarden zijn in de mannelijke vorm enkelvoud geschreven, maar kunnen onverlet voor de vrouwelijke of meervoudsvorm doorgaan.

2. Inspanningsverbintenis

a. De behandelaar verbindt zich iedere hulpvraag/opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis te behandelen.
b. De behandelaar verbindt zich de cliënt op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen van buiten af, mits het niet in strijd is met andermans soevereiniteit.
c. Van relevante correspondentie zal de behandelaar aan de cliënt kopieën verstrekken, indien mogelijk bij voorkeur per email.

3. Geheimhouding

De behandelaar is gehouden tot geheimhouding van alle feiten die hem bekend worden ten aanzien van de cliënt behoudens activiteiten en zaken waarbij de integriteit van de behandelaar in het geding
komt of kan komen. Hij kan zich beroepen op verschoningsrecht om de cliënt te vrijwaren van inbreuk op diens privacy. Na overleg met de cliënt kan de behandelaar contact opnemen met andere
hulpverleners om een betere hulpverlening te bewerkstelligen. Informatie over de cliënt wordt uitsluitend dan gegeven nadat cliënt hiermee instemt.

4. Tarief

a. Alle werkzaamheden, zowel sessies, alsmede noodzakelijk administratieve werkzaamheden worden naar rato verricht tegen het vastgestelde tarief. Het tarief kun je vinden in de offerte die is
uitgebracht. Ook consulten die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Herziening van de tarieven vindt jaarlijks plaats per 1 januari.
b. Elk in gang gezet traject wordt volledig in rekening gebracht, ook als het traject niet is afgemaakt door cliënt.

5. Betaling

a. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd.
b. De cliënt is tevens alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke noodzakelijk zijn om de gefactureerde bedragen te incasseren, alsmede de daadwerkelijke gemaakte gerechtelijke kosten.
c. MindSign is gerechtigd ter beoordeling van hem zelve, de werkzaamheden voor een cliënt op te schorten, indien een of meerdere facturen langer dan 30 dagen onbetaald open staan. De
behandelaar doet hiervan binnen redelijke termijn mededelingen aan de cliënt.

6. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de behandelaar voor tijdens het uitoefenen van de hulpverlening/opdracht gemaakte beroepsfouten is beperkt tot de hoogte van het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te betalen bedrag. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is uitgesloten van aansprakelijkheid, schade welke niet wordt gedekt door de voor behandelaar verplichte  beroepsaansprakelijkheidsverzekering..

Waarmee kunnen we je helpen?

Ben je op zoek naar een sparring partner op het gebied van de mentale gezondheid van de medewerkers van je bedrijf? Wil je ervoor zorgen dat de verzuimcijfers bij mentale problemen gaan dalen? Neem dan contact op met MindSign.

030 699 56 06
info@mindsign.nl

Hoe gaan wij om met COVID-19?